La bocca si esercita contro il russare

Il russare e l’apnea notturna sono pericolosi per la salute e spesso proviamo diversi modi per sbarazzarci di esso. Il russare si verifica quando il flusso d’aria attraverso le vie aeree è ostruito, durante il sonno, i muscoli della gola diventano flaccidi, affondando alla sua schiena e alla base della lingua. Un modo per ridurre la frequenza del russare è esercitando la bocca, in particolare la lingua, il palato e la mascella. Controlla se ti aiutano!

Fattori che influenzano il russare:

 • fumare sigarette,
 • bere alcolici prima di coricarsi,
 • obesità, in particolare grasso in eccesso intorno al collo e alla gola,
 • dormire sulla schiena
 • difetti anatomici: curvatura del setto nasale, ipertrofia del palato, tonsille, gola,
 • allergie, infezioni.

Esercizi in bocca:

 1. Tirare dentro ed estrarre la lingua – estrarre la lingua il più possibile indietro nella bocca, quindi estrarre intensamente in avanti.
 2. Allungando le labbra: posiziona gli indici agli angoli della bocca e allunga. Ripeti 10 volte.
 3. Dal palato alla gola: sposta la punta della lingua dal palato alla direzione della gola. Ripeti 20 volte.
 4. Ampia apertura della bocca – Pronuncia “A” ad alta voce e chiaramente, è meglio mantenere la bocca in questa posizione per lungo tempo.
 5. Spingendo le guance con le dita – lavarsi le mani e mettere il pollice in bocca, premendo sulla guancia dall’interno, premere il dito sulla guancia e la guancia sul dito in modo che le forze si bilancino. Ripeti 20 volte.
 6. Premendo sulle guance – fai un respiro in bocca in modo che le guance siano piene, ma questa volta dall’esterno, premi le dita contro le guance contemporaneamente. Ripeti 10 volte.
 7. Torsione della mascella inferiore: quando la bocca è chiusa, spostarla verso destra e sinistra. Vale anche la pena ricordare di masticare il cibo una volta per tutte mentre si mangia.
 8. Aspirazione della lingua: tocca la lingua con il palato e succhia, alternativamente succhia la lingua appoggiata sul palato superiore e sul palato inferiore. Ripeti 20 volte.

Canta prima di coricarti

Il russare e l’apnea notturna sono incidenti dovuti a debolezza dei muscoli della gola e al palato molle. Cantando, li rafforziamo, riducendo l’intensità del russare, e dopo un lungo periodo di canto, puoi liberarti completamente del russare. I cantanti professionisti non hanno alcun problema con il russare, perché hanno una gola forte e allenata attraverso specifici esercizi vocali.

Canta per 20 minuti prima di coricarti, rafforzerai i muscoli della gola, rendendo il russare meno intenso.

Canta più spesso e ti libererai completamente del russare e dell’apnea.

Quali preparativi scegli o esercizi anti-russare?

Exerciții de gură împotriva sforăitului

Sforăitul și apneea de somn sunt periculoase pentru sănătate și deseori încercăm diferite mijloace pentru a scăpa de ea. Sforăitul apare atunci când fluxul de aer prin căile respiratorii este obstrucționat, în timpul somnului, mușchii gâtului devin fluturați, scufundându-se la spate și rădăcina limbii. O modalitate de a reduce frecvența sforăitului este prin exercitarea gurii, în special limba, palatul și maxilarul. Verificați dacă vă ajută!

Factorii care afectează sforăitul:

 • fumat tigari,
 • consumul de alcool înainte de culcare,
 • obezitate, în special excesul de grăsime din jurul gâtului și gâtului;
 • dormind pe spate
 • defecte anatomice: curbura septului nazal, hipertrofia palatului, amigdalele, gâtul,
 • alergii, infecții.

Exerciții de gură:

 1. Tragerea și scoaterea limbii – trageți limba cât mai mult înapoi în gură, apoi scoateți intens înainte.
 2. Întinderea buzelor – așezați degetele index în colțurile gurii și întindeți-vă. Repetați de 10 ori.
 3. De la palat la gât – deplasați vârful limbii din palat în direcția gâtului. Repetați de 20 de ori.
 4. Deschiderea largă a gurii – Spune „A” tare și clar, cel mai bine este să păstrezi gura în această poziție mult timp.
 5. Împingând obrajii cu degetele – spălați-vă mâinile și puneți degetul mare în gură, apăsând pe obraz din interior, apăsați degetul pe obraz și obrazul pe deget, astfel încât forțele să se echilibreze. Repetați de 20 de ori.
 6. Apăsarea pe obraji – inspirați-vă în gură, astfel încât obrajii să fie plini, dar de data aceasta din exterior, apăsați degetele pe obraji deodată. Repetați de 10 ori.
 7. Torsiunea maxilarului inferior – când gura este închisă, mutați-o spre dreapta și spre stânga. De asemenea, merită să vă amintiți să vă mestecați mâncarea o dată pentru totdeauna în timp ce mâncați.
 8. Aspirarea limbii – atinge limba cu palatul și suge, suge alternativ limba așezată pe palatul superior și palatul inferior. Repetați de 20 de ori.

Cântă înainte de culcare

Sforaitul și apneea de somn sunt accidente rezultate din mușchii gâtului slabi și un palat moale. Cântând, le întărim, reducând intensitatea sforăitului și, după o lungă perioadă de cântare, puteți scăpa complet de sforăit. Cântăreții profesioniști nu au deloc probleme cu sforăitul, pentru că au gâtul puternic și antrenat prin exerciții vocale specifice.

Cântați timp de 20 de minute înainte de culcare, vă veți consolida mușchii gâtului, făcând sforăitul mai puțin intens.

Cântați mai des și veți scăpa complet de sforăit și apnee.

Ce preparate alegeți sau exerciții anti-sforăit?

Mundübungen gegen Schnarchen

Schnarchen und Schlafapnoe sind gesundheitsschädlich und wir probieren oft verschiedene Mittel aus, um sie loszuwerden. Schnarchen tritt auf, wenn der Luftstrom durch die Atemwege behindert wird. Während des Schlafs werden die Muskeln des Rachens schlaff und sinken auf den Rücken und die Basis der Zunge. Eine Möglichkeit, die Häufigkeit des Schnarchens zu verringern, besteht darin, den Mund, insbesondere Zunge, Gaumen und Kiefer, zu trainieren. Prüfen Sie, ob sie Ihnen helfen!

Faktoren, die das Schnarchen beeinflussen:

 • Zigaretten rauchen,
 • vor dem Schlafengehen Alkohol trinken,
 • Fettleibigkeit, insbesondere übermäßiges Fett an Hals und Rachen;
 • auf dem Rücken schlafen
 • anatomische Defekte: Krümmung des Nasenseptums, Hypertrophie des Gaumens, der Mandeln, des Rachens,
 • Allergien, Infektionen.

Mundübungen:

 1. Ein- und Ausziehen der Zunge – Ziehen Sie die Zunge so weit wie möglich in den Mund zurück und ziehen Sie sie dann intensiv nach vorne heraus.
 2. Dehnen Sie Ihre Lippen – platzieren Sie Ihre Zeigefinger an den Mundwinkeln und dehnen Sie sie. 10 mal wiederholen.
 3. Vom Gaumen zum Hals – bewegen Sie die Zungenspitze vom Gaumen in Richtung des Halses. 20 mal wiederholen.
 4. Weite Mundöffnung – Sagen Sie laut und deutlich “A”. Es ist am besten, den Mund lange in dieser Position zu halten.
 5. Drücken Sie mit den Fingern auf die Wangen – waschen Sie Ihre Hände und stecken Sie Ihren Daumen in den Mund. Drücken Sie von innen auf die Wange, drücken Sie mit dem Finger auf die Wange und mit der Wange auf den Finger, damit sich die Kräfte ausgleichen. 20 mal wiederholen.
 6. Drücken Sie auf die Wangen – atmen Sie in den Mund ein, damit Ihre Wangen voll sind, aber drücken Sie diesmal von außen Ihre Finger sofort gegen Ihre Wangen. 10 mal wiederholen.
 7. Torsion des Unterkiefers – Wenn der Mund geschlossen ist, bewegen Sie ihn nach rechts und links. Es lohnt sich auch daran zu denken, ein für alle Mal während des Essens zu kauen.
 8. Zungensaugen – Berühren Sie die Zunge mit Ihrem Gaumen und saugen Sie, saugen Sie abwechselnd die Zunge am oberen und unteren Gaumen. 20 mal wiederholen.

Sing vor dem Schlafengehen

Schnarchen und Schlafapnoe sind Unfälle, die auf schwache Halsmuskeln und einen weichen Gaumen zurückzuführen sind. Durch das Singen stärken wir sie, verringern die Intensität des Schnarchens und nach einer langen Zeit des Singens können Sie das Schnarchen vollständig loswerden. Professionelle Sänger haben überhaupt keine Probleme mit dem Schnarchen, da sie durch bestimmte Stimmübungen einen starken und trainierten Hals haben.

Singen Sie 20 Minuten vor dem Schlafengehen, um Ihre Halsmuskulatur zu stärken und das Schnarchen weniger intensiv zu machen.

Singen Sie öfter und Sie werden Schnarchen und Apnoe vollständig los.

Welche Vorbereitungen oder Anti-Schnarch-Übungen wählst du?

Упражнения за уста срещу хъркане

Хъркането и сънната апнея са опасни за здравето и често опитваме различни средства, за да се отървем от него. Хъркането се появява, когато въздушният поток през дихателните пътища е възпрепятстван, по време на сън мускулите на гърлото стават отпуснати, потъвайки към гърба и основата на езика. Един от начините за намаляване на честотата на хъркането е чрез упражняване на устата, по-специално на езика, небцето и челюстта. Проверете дали ви помагат!

Фактори, които влияят на хъркането:

 • пушене на цигари,
 • пиене на алкохол преди лягане,
 • затлъстяване, особено излишна мазнина около шията и гърлото,
 • спи на гърба си
 • анатомични дефекти: кривина на носната преграда, хипертрофия на небцето, сливиците, гърлото,
 • алергии, инфекции.

Упражнения за уста:

 1. Издърпване и издърпване на езика – издърпайте езика, доколкото е възможно обратно в устата, след което издърпайте интензивно напред.
 2. Разтягане на устните – поставете показалеца в ъглите на устата и се разтягайте. Повторете 10 пъти.
 3. От небцето към гърлото – преместете върха на езика от небцето към посоката на гърлото. Повторете 20 пъти.
 4. Широко отваряне на устата – Кажете “А” силно и ясно, най-добре е да държите устата в това положение за дълго време.
 5. Натискане на бузите с пръсти – измийте ръцете си и поставете палеца в устата си, натискайки бузата отвътре, натиснете пръста си по бузата и бузата върху пръста, така че силите да се балансират. Повторете 20 пъти.
 6. Натискане на бузите – поемете дъх в устата, така че бузите ви да са пълни, но този път отвън, притиснете пръстите си към бузите наведнъж. Повторете 10 пъти.
 7. Торзия на долната челюст – когато устата е затворена, преместете я надясно и наляво. Също така си струва да запомните да дъвчете храната си веднъж завинаги, докато ядете.
 8. Всмукване на език – докоснете езика с небцето и смучете, последователно смучете езика, положен върху горното и долното небце. Повторете 20 пъти.

Пейте преди лягане

Хъркането и сънната апнея са злополуки в резултат на слаби мускули в гърлото и меко небце. Като пеем, ние ги засилваме, намалявайки интензивността на хъркането и след дълъг период на пеене можете напълно да се отървете от хъркането. Професионалните певци нямат никакви проблеми с хъркането, защото имат силно и тренирано гърло чрез специфични вокални упражнения.

Пейте 20 минути преди лягане, ще укрепите мускулите на гърлото си, като правите хъркането по-малко интензивно.

Пейте по-често и напълно ще се отървете от хъркането и апнеята.

Какви препарати избирате или упражнения против хъркане?

Ćwiczenia jamy ustnej przeciw chrapaniu

Chrapnie i bezdech senny są niebezpieczne dla zdrowia i często próbujemy różnych środków, żeby się go pozbyć. Chrapanie powstaje, gdy przepływ powietrza przez drogi oddechowe jest utrudniony, podczas snu mięśnie gardła robią się wiotkie, opadając do jego tylnej części i nasady języka. Jeden ze sposobów na zmniejszenie częstotliwości chrapania to ćwiczenia jamy ustnej, a konkretnie języka, podniebienia i żuchwy. Sprawdź, czy tobie pomogą !

Czynniki, które wpływają na chrapanie:

– palenia papierosów,

– picie alkoholu przed snem,

– otyłość zwłaszcza nadmiarowej tkanki tłuszczowej w okolicach szyi i gardła,

– spanie na wznak,

– wady anatomiczne: skrzywienie przegrody nosa, przerost podniebienia, migdałków, gardła,

– alergie, infekcje.

Ćwiczenia jamy ustnej:

1. Wciąganie i wyciąganie języka – wciągnij język maksymalnie do tyłu jamy ustnej, następnie wyciągnij intensywnie do przodu. 

2. Rozciąganie ust – palce wskazujące ułóż w kącikach ust i rozciągaj. Powtarzaj 10 razy.

3. Od podniebienia do gardła – koniec języka przesuwaj od podniebienia do kierunku gardła. Powtarzaj 20 razy.

4. Szerokie otwieranie ust – Powiedz “A” głośno i wyraźnie, najlepiej, żeby trzymać w takie pozycji jamę ustną długi czas. 

5. Wypychanie policzków palcami – umyj ręce i włóż kciuk do buzi, naciskając na policzek od wewnątrz, naciskaj palcem na policzek i policzkiem na palec, żeby siły się równoważyły. Powtarzaj 20 razy.

6. Naciskanie na policzki – nabierz powietrza w usta tak, aby policzki były pełne, lecz tym razem od strony zewnętrznej naciskaj na raz palcami wskazującymi na policzki. Powtarzaj 10 razy.

7. Skręty żuchwy – w czasie gdy jama ustna jest zamknięta, ruszaj ją w prawo i w lewo. Również podczas jedzenia warto pamiętać, żeby przeżuwać pokarm raz na jedną raz na drugą stronę. 

8. Zasysanie języka – dotknij językiem podniebienia i zasysaj, na zmianę zasysaj język ułożony na podniebieniu górnym i na podniebieniu dolnym. Powtarzaj 20 razy.

Śpiewaj przed snem

Chrapanie i bezdech senny to przypadłości wynikające ze słabych mięśni gardła i podniebienia miękkiego. Przez śpiewanie wzmacniamy je, zmniejszając natężenie chrapania, a po dłuższym okresie śpiewania można zupełnie pozbyć się chrapania. Profesjonalni śpiewacy w ogóle nie mają problemów z chrapaniem, ponieważ mają silne i wyćwiczone gardło przez konkretne ćwiczenia wokalne. 

Przed snem śpiewaj 20 minut, wzmocnisz tym mięśnie gardła, dzięki czemu chrapanie będzie mniej intensywne. 

Śpiewaj częściej, a całkowicie pozbędziesz się chrapania oraz bezdechu.

Co wybierasz preparaty czy ćwiczenia przeciw chrapaniu ?

Prodotti medici anti russare

Vuoi sbarazzarti del russare? Ci sono vari preparati, cerotti e dispositivi contro il russare in farmacia, leggi questo articolo e scegli la migliore forma di trattamento per te. Pensa a ciò che sarà meglio per la tua comodità, è meglio pensarci in anticipo, in modo da non scegliere rapidamente nessuno in farmacia. Tutto in modo che il russare non sia gravoso per te, il tuo partner e, soprattutto, per la tua salute.

Russare prodotti medici:

 1. Cerotti anti-russamento: eliminano il russare e facilitano la respirazione, le sostanze in essi contenute stimolano la mucosa nasale e la idratano, riducendo il russamento.

Applicazione: applicare un cerotto sulla pelle asciutta e pulita in modo che mantenga bene. La patch è monouso, non deve essere indossata per più di 12 ore, di solito alcune patch nella confezione.

2. Cerotti nasali contro il russare: aprono intensamente le vie respiratorie, vengono utilizzati per russare a causa di: naso chiuso, allergie o raffreddori.

Applicazione: il cerotto deve essere incollato sulla pelle del naso accuratamente lavata, in modo uniforme in modo che lo stesso cerotto sia incollato a destra e a sinistra del naso.

3. Spray per la gola contro il russare – una miscela di oli essenziali naturali e vitamine, a seguito della quale riduce le vibrazioni che causano il russare.

Applicazione: scuotere la bottiglia, inclinare la testa il più possibile indietro, spruzzare tre volte verso la parte posteriore della gola, non mangiare o bere dopo l’applicazione (altrimenti è necessario spruzzare di nuovo).

4. Spray nasale contro il russare: idrata e ammorbidisce anche la mucosa nasale
migliora il tono dei tessuti della gola.

Applicazione: dovrebbe essere usato regolarmente, ogni sera prima di andare a letto.
Dopo aver applicato il preparato, non dovresti più mangiare, bere o pulire i denti, poiché ciò potrebbe ridurre l’efficacia del preparato.

5. Membrane orali per eliminare il russare: contengono una miscela di oli essenziali naturali e vitamine, a seguito delle quali viene ridotta la vibrazione che causa il russare. Il russare è spesso la causa del collasso della faringe posteriore, le foglie lo impediscono, in modo da smettere di russare.

Applicazione: la foglia viene posta al palato, si dissolve e le sostanze in essa contenute raggiungono la parte posteriore della gola. Le vitamine e gli olii essenziali contenuti in questa produzione irrigidiscono i tessuti vibranti che contribuiscono al russare.

6. Bocchino contro il russare – Il supporto della lingua aiuterà a combattere il russare e l’apnea notturna. La fotocamera tiene delicatamente e stabilizza la lingua, spostandola in avanti mentre si dorme per aprire correttamente le vie respiratorie. Il bocchino è usato per problemi con russare, apnea notturna ostruttiva moderata, con troppa lingua, ipotiroidismo.

Applicazione: sciacquare il boccaglio con acqua calda prima dell’uso.
Inserire delicatamente la lingua nel dispositivo fino a quando non tocca i lati del dispositivo, premendo delicatamente le estremità superiore e inferiore tra l’indice e il pollice.
Usando delicati movimenti ripetitivi, la lingua sarà fissata correttamente.

7. Cronometro contro il russare: viene indossato come un orologio, quando un rilevatore sensibile posizionato sul dispositivo riconosce il russare, invia un impulso elettrico attraverso la pelle, causando il cambiamento della posizione del sonno e quindi riduce il russare. Riduce il russare forte, aumenta l’apporto di ossigeno al corpo, migliora la qualità del sonno, elimina l’apnea.

Utilizzo: indossiamo il cronometro prima di dormire, è completamente innocuo e si spegne automaticamente dopo 8 ore.

8. Fascia anti-russamento: fornisce supporto per il mento e consente di rilassarsi e mantenere una respirazione normale e sana a bocca chiusa. La fascia è regolabile, quindi può essere adattata alla forma della testa. Può sostenere comodamente il sonno senza causare una sensazione di respiro corto.

Applicazione: Mettiamo la fascia intorno alla circonferenza della testa, è realizzata in materiale neoprene traspirante e confortevole per la pelle.

Prova il prodotto o il dispositivo giusto per le tue esigenze e comodità.

Produse medicale anti sforăit

Vrei să scapi de sforăit? Există diverse preparate, plasturi și dispozitive împotriva sforăitului în farmacie, citiți acest articol și alegeți cea mai bună formă de tratament pentru dumneavoastră. Gândiți-vă la ceea ce va fi cel mai bun pentru confortul dvs., mai bine vă gândiți la asta înainte, pentru a nu alege rapid niciunul în farmacie. Toate, astfel încât sforăitul nu este împovărat pentru tine, partenerul tău și, cel mai important pentru sănătatea ta.

Produse medicale sforăitoare:

 1. Patch-uri anti-sforăit – elimină sforăitul și facilitează respirația, substanțele conținute de acestea stimulează mucoasa nazală și o hidratează, ceea ce reduce sforăitul.

Aplicație: aplicați un plasture pe pielea uscată și curată, astfel încât să se mențină bine. Patch-ul este de o singură utilizare, nu trebuie să fie purtat mai mult de 12 ore, de obicei, câteva patch-uri în pachet.

2. Patch-uri nazale împotriva sforăitului – deschid intensiv tractul respirator, sunt folosite pentru sforăit din cauza: nasului îndesat, alergii sau răceli.

Aplicare: plasturele trebuie lipit pe pielea nasului bine spălată, uniform, astfel încât același plasture să fie lipit la dreapta și la stânga nasului.

3. Spray de gât împotriva sforăitului – un amestec de uleiuri esențiale naturale și vitamine, ca urmare a reducerii vibrațiilor care provoacă sforăitul.

Aplicare: Agitați sticla, înclinați capul pe cât posibil, pulverizați de trei ori spre partea din spate a gâtului, nu mâncați și nu beți după aplicare (altfel trebuie să pulverizați din nou).

4. Spray nazal împotriva sforăitului – hidratează și înmoaie mucoasa nazală
îmbunătățește tonul țesuturilor gâtului.

Aplicare: trebuie utilizat regulat, în fiecare seară înainte de culcare.
După aplicarea preparatului, nu mai trebuie să mâncați, să beți sau să vă curățați dinții, deoarece acest lucru poate reduce eficacitatea preparatului.

5. Membrane orale pentru a elimina sforăitul – conțin un amestec de uleiuri esențiale naturale și vitamine, ca urmare a vibrației care provoacă sforăitul este redusă. Sforaitul este adesea cauza colapsului faringelui posterior, frunzele îl împiedică, astfel încât încetăm sforăitul.

Aplicare: frunza este așezată pe palat, se dizolvă și substanțele conținute în ea ajung în spatele gâtului. Vitaminele și uleiurile esențiale conținute în această producție rigidizează țesuturile vibrante care contribuie la sforăit.

6. Gura bucală împotriva sforăitului – Sprijinul pentru limbi va ajuta la combaterea sforăitului și a apneei în somn. Aparatul foto ține ușor și stabilizează limba, mișcând-o înainte în timp ce dormiți pentru a deschide căile respiratorii. Piesa bucală este folosită pentru probleme cu sforăitul, apneea obstructivă moderată a somnului, cu prea multă limbă, hipotiroidism.

Aplicație: Clătiți dispozitivul cu apă caldă înainte de utilizare.
Introduceți ușor limba în dispozitiv până atinge părțile laterale ale dispozitivului, strângând ușor capetele superioare și inferioare între degetul arătător și degetul mare.
Folosind mișcări repetitive blânde, limba va fi corect fixată.

7. Cronometru împotriva sforăitului – este pus ca un ceas, când un detector sensibil plasat pe dispozitiv recunoaște sforăitul, trimite un impuls electric prin piele, determinând schimbarea poziției de dormit și, astfel, reduce sforăitul. Reduce sforăitul puternic, crește aprovizionarea cu oxigen în organism, îmbunătățește calitatea somnului, elimină apneea.

Mod de utilizare: Am pus pe cronometru înainte de somn, este complet inofensiv și se oprește automat după 8 ore.

8. Banda anti-sforăit – oferă sprijin la bărbie și vă permite să vă relaxați și să mențineți o respirație normală și sănătoasă, cu gura închisă. Banda este reglabilă, deci poate fi adaptată la forma capului. Poate sprijini confortabil somnul fără a provoca senzația de respirație.

Aplicație: Punem banda în jurul întregii circumferințe a capului, este confecționată dintr-un material din neopren care este respirabil și confortabil pentru piele.

Încercați produsul sau dispozitivul potrivit pentru nevoile și comoditatea dvs.

Medizinische Produkte gegen Schnarchen

Wollen Sie das Schnarchen loswerden? Es gibt verschiedene Präparate, Pflaster und Geräte gegen das Schnarchen in der Apotheke, lesen Sie diesen Artikel und wählen Sie die beste Behandlungsform für sich. Überlegen Sie sich, was für Sie am besten ist, und überlegen Sie es sich besser vorher, damit Sie in der Apotheke nicht schnell welche auswählen. Damit das Schnarchen für Sie, Ihren Partner und vor allem für Ihre Gesundheit keine Belastung darstellt.

Schnarchende Medizinprodukte:

 1. Anti-Schnarch-Pflaster – beseitigen das Schnarchen und erleichtern das Atmen. Die enthaltenen Substanzen stimulieren die Nasenschleimhaut und spenden Feuchtigkeit, wodurch das Schnarchen reduziert wird.

Anwendung: Tragen Sie ein Pflaster auf die trockene und saubere Haut auf, damit diese gut hält. Das Pflaster ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt und sollte nicht länger als 12 Stunden getragen werden. In der Regel sind einige Pflaster in der Packung enthalten.

2. Nasenpflaster gegen Schnarchen – sie öffnen intensiv die Atemwege, sie werden zum Schnarchen eingesetzt wegen: verstopfter Nase, Allergien oder Erkältungen.

Anwendung: Das Pflaster sollte gleichmäßig auf die gründlich gewaschene Nasenhaut geklebt werden, so dass das gleiche Pflaster rechts und links von der Nase geklebt wird.

3. Halsspray gegen das Schnarchen – eine Mischung aus natürlichen ätherischen Ölen und Vitaminen, wodurch die Vibrationen, die das Schnarchen verursachen, verringert werden.

Anwendung: Flasche schütteln, Kopf so weit wie möglich nach hinten neigen, dreimal in Richtung Rachen sprühen, nach dem Auftragen nicht essen oder trinken (sonst muss erneut gesprüht werden).

4. Nasenspray gegen Schnarchen – spendet Feuchtigkeit und macht die Nasenschleimhaut weich
verbessert den Tonus des Halsgewebes.

Anwendung: sollte regelmäßig jeden Abend vor dem Schlafengehen angewendet werden.
Nach dem Auftragen der Zubereitung sollten Sie Ihre Zähne nicht mehr essen, trinken oder reinigen, da dies die Wirksamkeit der Zubereitung beeinträchtigen kann.

5. Orale Membranen zur Beseitigung des Schnarchens – Sie enthalten eine Mischung aus natürlichen ätherischen Ölen und Vitaminen, wodurch die Vibrationen, die das Schnarchen verursachen, verringert werden. Schnarchen ist oft die Ursache für den Kollaps des hinteren Rachenraums, Blätter verhindern es, so dass wir aufhören zu schnarchen.

Anwendung: Das Blatt wird auf den Gaumen gelegt, löst sich auf und die darin enthaltenen Substanzen gelangen in den Rachen. Die in dieser Produktion enthaltenen Vitamine und ätherischen Öle versteifen vibrierende Gewebe, die zum Schnarchen beitragen.

6. Mundstück gegen Schnarchen – Die Unterstützung der Zunge hilft bei der Bekämpfung von Schnarchen und Schlafapnoe. Die Kamera hält und stabilisiert sanft die Zunge und bewegt sie im Schlaf nach vorne, um die Atemwege richtig zu öffnen. Das Mundstück wird bei Problemen mit Schnarchen, mäßig obstruktiver Schlafapnoe, zu viel Zunge und Hypothyreose verwendet.

Anwendung: Mundstück vor Gebrauch mit warmem Wasser abspülen.
Führen Sie die Zunge vorsichtig in das Gerät ein, bis sie die Seiten des Geräts berührt, und drücken Sie dabei vorsichtig das obere und untere Ende zwischen Zeigefinger und Daumen.
Durch sanfte, sich wiederholende Bewegungen wird die Zunge richtig fixiert.

7. Stoppuhr gegen Schnarchen – Sie wird wie eine Uhr angelegt, wenn ein empfindlicher Detektor am Gerät das Schnarchen erkennt, einen elektrischen Impuls durch die Haut sendet, wodurch sich die Schlafposition ändert und somit das Schnarchen verringert. Es reduziert lautes Schnarchen, erhöht die Sauerstoffversorgung des Körpers, verbessert die Schlafqualität und beseitigt Apnoe.

Verbrauch: Wir setzen die Stoppuhr vor dem Schlafengehen auf, sie ist völlig ungefährlich und schaltet sich nach 8 Stunden automatisch aus.

8. Anti-Schnarch-Band – Bietet Kinnstütze und ermöglicht Ihnen, sich bei geschlossenem Mund zu entspannen und eine normale, gesunde Atmung aufrechtzuerhalten. Das Band ist verstellbar, so dass es an die Kopfform angepasst werden kann. Es kann den Schlaf bequem unterstützen, ohne ein Gefühl von Atemnot zu verursachen.

Anwendung: Wir legen das Band um den gesamten Kopfumfang, es besteht aus Neoprenmaterial, das atmungsaktiv und hautfreundlich ist.

Probieren Sie das richtige Produkt oder Gerät für Ihre Bedürfnisse und Anforderungen aus.

Медицински продукти против хъркане

Искате ли да се отървете от хъркането? В аптеката има различни препарати, пластири и устройства срещу хъркане, прочетете тази статия и изберете най-добрата форма на лечение за себе си. Помислете какво ще бъде най-добро за вашето удобство, по-добре помислете предварително за това, за да не изберете бързо нито едно в аптеката. Всичко, за да може хъркането да не е тежко за вас, партньора ви и най-важното за вашето здраве.

Хъркане на медицински продукти:

 1. Пластири против хъркане – премахват хъркането и улесняват дишането, съдържащите се в тях вещества стимулират носната лигавица и я овлажняват, което намалява хъркането.

Приложение: Нанесете пластир върху суха и чиста кожа, така че да се държи добре. Пластирът е за еднократна употреба, не трябва да се носи повече от 12 часа, обикновено няколко пластира в опаковката.

2. Носови петна срещу хъркане – интензивно отварят дихателните пътища, използват се за хъркане поради: запушен нос, алергии или настинки.

Приложение: Пластирът трябва да бъде залепен върху старателно измита кожа на носа, равномерно, така че същият пластир да бъде залепен отдясно и отляво на носа.

3. Спрей за гърло срещу хъркане – смес от естествени етерични масла и витамини, в резултат на което намалява вибрациите, които причиняват хъркане.

Приложение: Разклатете бутилката, наклонете главата обратно колкото е възможно повече, напръскайте три пъти към гърба на гърлото, не яжте и не пийте след нанасяне (в противен случай спреят трябва да се използва отново).

4. Носов спрей срещу хъркане – овлажнява и омекотява и носната лигавица
подобрява тонуса на тъканите в гърлото.

Приложение: трябва да се използва редовно, всяка вечер преди лягане.
След като приложите препарата, не трябва повече да ядете, пиете или почиствате зъбите си, тъй като това може да намали ефективността на препарата.

5. Устните мембрани за премахване на хъркането – те съдържат смес от естествени етерични масла и витамини, в резултат на което вибрациите, причиняващи хъркане, се намаляват. Хъркането често е причина за колапс на задната фаринкса, листата го предотвратяват, така че да спрем да хъркаме.

Приложение: листът се поставя върху небцето, той се разтваря и съдържащите се в него вещества достигат до гърба на гърлото. Витамини и етерични масла, съдържащи се в това производство, втвърдяват вибриращите тъкани, които допринасят за хъркането.

6. Мундщук срещу хъркане – Поддръжката на езика ще помогне за борба с хъркането и сънна апнея. Камерата нежно държи и стабилизира езика, придвижвайки го напред, докато спите, за да отвори правилно дихателните пътища. Мундщукът се използва при проблеми с хъркане, умерена обструктивна сънна апнея, с твърде много език, хипотиреоидизъм.

Приложение: Изплакнете мундщука с топла вода преди употреба.
Поставете внимателно езика в устройството, докато докосне страните на устройството, като леко изтръгнете горния и долния край между показалеца и палеца.
Използвайки нежни повтарящи се движения, езикът ще бъде правилно фиксиран.

7. Хронометър срещу хъркане – той се слага като часовник, когато чувствителният детектор, поставен на устройството разпознава хъркането, изпраща електрически импулс през кожата, което води до промяна на положението на съня и по този начин намалява хъркането. Намалява силното хъркане, увеличава доставката на кислород в организма, подобрява качеството на съня, елиминира апнеята.

Употреба: Слагаме хронометъра преди сън, той е напълно безвреден и се изключва автоматично след 8 часа.

8. Лента против хъркане – осигурява поддръжка на брадичката и ви позволява да се отпуснете и поддържате нормално, здравословно дишане със затворена уста. Лентата е регулируема, така че може да се адаптира към формата на главата. Той може удобно да поддържа съня, без да причинява задух.

Приложение: Поставяме лентата около цялата обиколка на главата, тя е направена от неопренов материал, който е дишащ и удобен за кожата.

Опитайте подходящия продукт или устройство за вашите нужди и удобство.

Produkty medyczne na chrapanie

Chcesz pozbyć się chrapania ? W aptece są różne preparaty, plastry i urządzenia przeciw chrapaniu, przeczytaj ten artykuł i dobierz najlepszą formę leczenia dla siebie. Zastanów się, co dla twojej wygody będzie najlepsze, lepiej pomyśl o tym wcześniej, żeby na szybko w aptece nie wybrać byle czego. Wszystko po to, aby chrapanie nie było uciążliwe dla Ciebie, partnera i co najważniejsze dla twojego zdrowia.

Produkty medyczne na chrapanie:

1. Plastry przeciw chrapaniu – likwidują chrapanie oraz ułatwiają oddychanie, substancje w nich zawarte działają pobudzająco na śluzówkę nosa i ją nawilżają, co redukuje chrapanie. 

Stosowanie: Na suchą i czystą skórę naklej plaster, żeby się dobrze trzymał. Plaster jest jednorazowego użytku, nie powinno się go nosić dłużej niż 12 godzin, w opakowaniu zazwyczaj jest parę sztuk plastrów. 

Cena: Od 14 zł w górę

2. Plastry na nos przeciw chrapaniu – intensywnie udrażniają drogi oddechowe, stosuje się je przy chrapaniu z powodu: zatkanego nosa, alergii lub przeziębienia. 

Stosowanie: Na dokładnie umytą skórę nosa należy plaster przykleić w poprzek, równomiernie, aby z prawej i lewej strony nosa było przyklejone tyle samo plastra. 

Cena: Od 13 zł w górę

3. Spray do gardła przeciw chrapaniu – stanowiące mieszaninę naturalnych olejków eterycznych i witamin, wskutek działania, których następuje zmniejszenie wibracji powodujących chrapanie.

Stosowanie: Wstrząsnąć buteleczką, odchylić głowę maksymalnie do tyłu, rozpylić trzykrotnie w kierunku tylnej ściany gardła, po zaaplikowaniu nie należy jeść ani pić (w przeciwnym razie trzeba zastosować spray jeszcze raz).

Cena: Od 20 zł w górę

4. Spray do nosa przeciw chrapaniu – nawilża i zmiękcza błonę śluzową nosa oraz
poprawia napięcie tkanek gardła.

Stosowanie: należy stosować go regularnie, co wieczór przed pójściem spać.
Po zaaplikowaniu preparatu nie należy już jeść, pić ani czyścić zębów, ponieważ może to spowodować obniżenie skuteczności działania preparatu.

Cena: Od 13 zł w górę

5. Listki doustne likwidujące chrapanie – zawierają mieszaninę naturalnych olejków eterycznych i witamin, w wyniku których następuje zmniejszenie wibracji powodujących chrapanie. Chrapanie często bywa przyczyna zapadania się tylnej cieśni gardła, listki zapobiegają temu, przez co przestajemy chrapać.

Stosowanie: listek umieszczamy na podniebieniu, rozpuszczeniu się on, a substancje w nim zawarte docierają do tylnej części gardła. Witaminy i olejki eteryczne zawarte w tym produkcje powodują usztywnienie wibrujących tkanek, które przyczyniają się do chrapania. 

Cena: Od 18 zł w górę 

6. Ustnik przeciw chrapaniu – utrzymujące język pomoże zwalczyć chrapanie i obstrukcję bezdechu podczas snu. Aparat delikatnie trzyma i stabilizuje język, wysuwając go do przodu w czasie snu, aby odpowiednio udrożnić drogi oddechowe. Ustnik stosuje się przy problemach z chrapaniem, umiarkowanym obturacyjnym bezdechem sennym, ze zbyt dużym językiem, niedoczynnością tarczycy.

Stosowanie: Przed użyciem należy przemyć ustnik ciepłą wodą.
Włożyć delikatnie język do urządzenia, dopóki nie dotknie boków urządzenia, delikatnie ściskając górny i dolny koniec między palcem wskazującym a kciukiem.
Używając delikatnie powtarzających się ruchów, język zostanie prawidłowo umocowany.

Cena: Od 25 zł

7. Stoper przeciw chrapaniu – jest zakładany na rękę jak zegarek, w momencie, gdy czuły detektor umieszczony na urządzeniu rozpozna chrapanie, wyśle impuls elektryczny przez skórę, powodując zmianę pozycji śpiącego, a tym samym zredukuje chrapanie. Zmniejsza głośne chrapanie, Zwiększa dopływ tlenu do organizmu, poprawia jakość snu, eliminuje bezdech.

Stosowanie: Zakładamy na rękę stoper przed snem, jest całkowicie nieszkodliwy i wyłącza się automatycznie po 8 godzinach.

Cena: Od 30 zł w górę

8. Opaska przeciw chrapaniu – zapewnia wsparcie podbródka i pozwala na zrelaksowanie się i zachowanie normalnego, zdrowego oddechu przy zamkniętych ustach. Opaska jest regulowana, dzięki czemu może być dostosowana do kształtu głowy. Może komfortowo wspierać sen bez powodowania uczucia duszności.

Stosowanie: Opaskę zakładamy na cały obwód głowy, wykonana jest z materiału neoprenowego, który jest oddychający i komfortowy dla skóry.

Cena: Od 20 zł w górę

Wypróbuj odpowiedni produkt lub urządzenia dla swoich potrzeb i wygody.