Alopecia – Trapianto di capelli

Quando tutti i metodi hanno fallito, compresse, scarlatte, varie preparazioni meravigliose e trattamenti che stimolano il funzionamento dei bulbi, l’unica soluzione rimasta è il trapianto di capelli. Procedura di chirurgia plastica che prevede il trasferimento di follicoli piliferi dalle regioni pelose del corpo alle aree calve.

Prima dell’intervento chirurgico

Durante la consultazione pre-trapianto, il medico verifica le condizioni generali del paziente per qualificarsi per un intervento chirurgico. Molto spesso, le persone che decidono di sottoporsi a un trapianto sono pazienti con alopecia androgenetica, alopecia causata da lesioni, cicatrici dopo l’intervento chirurgico, cicatrici dopo infezione, cicatrici dopo trattamento specifico.

Controindicazioni per la procedura:

 • assunzione di medicinali cronici,
 • assunzione di medicinali per la coagulazione del sangue,
 • problemi di diabete
 • ipertensione

Metodi di trapianto di capelli:

 • Trattamento del trapianto di capelli con il metodo FUE (Follicular Units extraction), che prevede la raccolta accurata e corretta di singoli follicoli piliferi con l’aiuto di una matrice metallica, con conseguenti minuscole cicatrici microscopiche che non possono essere viste. Il processo di questa procedura è lungo e noioso e vi è il rischio di danni meccanici al materiale da trapianto.
 • Tecnica di trapianto di capelli di S.A.F.E.R. (Suction Assisted Follicular Extraction and Re-implantation) – è molto simile al metodo sopra descritto, solo più veloce e meno rischioso. Aspirando specifici follicoli piliferi e il loro trasporto pneumatico, si risparmia tempo fino a 3 ore e protegge il materiale per il trapianto.
 • Metodo di trapianto BHT (Body Hair Transplant). Con questo metodo, i capelli per il trapianto vengono prelevati da parti del corpo diverse dalla testa. Questa è una buona soluzione per gli uomini che hanno perso molti capelli, quindi le possibilità di ottenere un trapianto sono molto alte. I follicoli piliferi e piliferi vengono prelevati dalle aree del torace, del mento, delle gambe o delle ascelle.
 • Tecnica di trapianto di capelli GHO, il nome deriva da un noto specialista (Dr. Gho dai Paesi Bassi). I follicoli piliferi vengono prelevati dalla regione occipitale, ovviamente, devi prima accorciare i capelli in questo posto. Per questa procedura viene utilizzato un microneedle speciale con un diametro di circa 0,60 mm, seguito da micro-tagli nell’area ricevente utilizzando un ago per profilo specifico. Questo metodo funziona bene nella calvizie locale in aree specifiche della testa compreso. Lo svantaggio è il trattamento a lungo termine, mentre il vantaggio è che è praticamente indolore.

Dopo l’intervento chirurgico

Nella prima settimana mettiamo via tutti gli stimolanti: (sigarette, alcool, caffè) Non solleviamo pesi e non stanchiamo il corpo con movimenti intensi (praticando sport) e non esponiamo la testa al sole. Manteniamo questa condizione per un massimo di 3 settimane. Il primo lavaggio della testa dovrebbe avvenire 3 giorni dopo la procedura.

Prezzo del trapianto di capelli

Il trattamento del trapianto di capelli è lungo e costoso, ma molto efficace e dà davvero risultati. Il prezzo dipende dalla clinica, migliore è la clinica, maggiore è il costo. Non una volta le cliniche offrono l’opportunità di diffondere la procedura a rate.

Quando nulla aiuta, pensa al trapianto di capelli.

Alopecia – hajátültetés

Ha az összes módszer sikertelen, tabletta, skarlát, különféle csodálatos készítmények és kezelések, amelyek stimulálják az izzók működését, az egyetlen megoldás a hajátültetés. Plasztikai sebészeti eljárás, amely magában foglalja a szőrtüszőknek a test szőrös régióiból a kopaszodásos területekre történő átvitelét.

Műtét előtt

Az átültetés előtti konzultáció során az orvos ellenőrzi a beteg általános állapotát, hogy műtétre jogosult legyen. Leggyakrabban az átültetés mellett döntöttek androgén alopeciában szenvedő betegek, sérülések által okozott alopecia, műtét utáni hegek, fertőzés utáni hegek, specifikus kezelés utáni hegek.

Az eljárás ellenjavallata:

 • krónikus gyógyszerek szedése,
 • véralvadásgátló gyógyszerek szedése,
 • cukorbetegség problémái
 • magas vérnyomás

Hajátültetés módszerei:

 • Hajatranszplantációs kezelés a FUE módszerrel (Follicular Units Extraction), amely magában foglalja az egyes szőrtüszők pontos és megfelelő összegyűjtését egy fém szerszám segítségével, olyan apró, mikroszkopikus hegeket eredményezve, amelyek nem láthatók. Ennek az eljárásnak a hosszadalmas és unalmas, és fennáll a transzplantációs anyag mechanikai károsodásának veszélye.
 • Hajátültetéses technika az S.A.F.E.R.-tól. (Suction Assisted Follicular Extraction and Re-implantation) – nagyon hasonló a fenti módszerhez, csak gyorsabb és kevésbé kockázatos. A meghatározott szőrtüszők és azok pneumatikus szállításának porszívásával akár 3 órát is megtakaríthat, és megóvja az átültetésre kerülő anyagot.
 • BHT (Body Hair Transplant) transzplantációs módszer. Ezzel a módszerrel az átültetésre szánt hajat a testen kívül, a fejétől is veszik. Ez jó megoldás azoknak az embereknek, akik sok haj elvesztek, tehát az átültetés esélye nagyon magas. A hajat és a tüszőket a mellkasának, az áll, a lábak vagy a hónalj területéről veszik.
 • GHO hajátültetési technika, a név egy jól ismert szakember (Dr. Gho, Hollandia) származik. A hajhagymákat az okocitális régióból veszik, természetesen először le kell rövidíteni a hajat ezen a helyen. Ehhez az eljáráshoz egy körülbelül 0,60 mm átmérőjű speciális mikrotűt használnak, amelyet egy speciális profilű tű segítségével mikrotörések követnek a fogadó területén. Ez a módszer jól működik a helyi kopaszság, a fej bizonyos területein, ideértve a. Hátránya a hosszú távú kezelés, míg az előnye, hogy gyakorlatilag fájdalommentes.

Műtét után

Az első héten eltávolítunk minden stimulánsot: (cigaretta, alkohol, kávé) Nem emeltünk súlyt, és nem fárasztjuk a testet intenzív mozgásokkal (sportolás), és nem tesszük ki a fejünket a napnak. Ezt az állapotot legfeljebb 3 hétig fenntartjuk. A fej első mosására 3 nappal az eljárás után kerül sor.

Hajátültetés ára

A hajátültetési kezelés hosszú és költséges, de nagyon hatékony és eredményes. Az ár a klinikától függ, minél jobb a klinika, annál magasabb a költség. A klinikák nem egyszer kínálnak lehetőséget az eljárás részletekben történő elosztására.

Ha semmi sem segít, gondoljon a hajátültetésre.

Alopecia – Hårtransplantation

När alla metoder har misslyckats, tabletter, skarlakansrök, olika underbara preparat och behandlingar som stimulerar glödlampor att fungera, är den enda lösningen som finns kvar hårtransplantation. Plastikkirurgisk procedur som involverar överföring av hårsäckar från de håriga områdena i kroppen till balande områden.

Innan operation

Under konsultationen före transplantationen verifierar läkaren patientens totala tillstånd för att kvalificera sig för operation. Oftast är personer som beslutar att få en transplantation patienter med androgenetisk alopeci, alopecia orsakad av skador, ärr efter operation, ärr efter infektion, ärr efter specifik behandling.

Kontraindikationer för förfarandet:

 • ta kroniska läkemedel,
 • ta mediciner för blodkoagulation,
 • diabetesproblem
 • hypertoni

Hårtransplantationsmetoder:

 • Hårtransplanteringsbehandling med FUE-metoden ( Follicular Units Extraction), vilket innebär en korrekt och korrekt insamling av enskilda hårsäckar med hjälp av en metallstans, och som ett resultat bildas små mikroskopiska ärr som inte kan ses. Processen med denna procedur är lång och tråkig och det finns risk för mekanisk skada på transplanteringsmaterialet.
 • Hårtransplantationsteknik av S.A.F.E.R. (Suction Assisted Follicular Extraction and Re-implantation) – är mycket lik ovanstående metod, bara snabbare och mindre riskabelt. Genom att dammsuga specifika hårsäckar och deras pneumatiska transport sparar det tid på upp till 3 timmar och skyddar materialet för transplantation.
 • BHT (Body Hair Transplant) metod. Med denna metod tas hår för transplantation från andra delar av kroppen än huvudet. Detta är en bra lösning för män som har tappat mycket hår, så chansen att få en transplantation är mycket hög. Hår och hårsäckar tas från områdena i brösthuden, hakan, benen eller armhålorna.
 • GHO-hårtransplantationsteknik, namnet kommer från en välkänd specialist (Dr. Gho från Nederländerna). Hårsäckar tas från occipitalregionen, naturligtvis måste du först förkorta håret på denna plats. En speciell mikronål med en diameter på cirka 0,60 mm används för denna procedur, följt av mikrosnitt i mottagarområdet med en specifik profilnål. Denna metod fungerar bra vid lokala skallighet i specifika områden i huvudet inklusive. Nackdelen är den långvariga behandlingen, medan fördelen är att den är praktiskt taget smärtfri.

Efter operationen

Under den första veckan lägger vi bort alla stimulanser: (cigaretter, alkohol, kaffe). Vi lyfter inte vikter och tröttnar inte kroppen med intensiva rörelser (spelar sport) och utsätter inte våra huvuden för solen. Vi upprätthåller detta tillstånd i upp till 3 veckor. Den första tvätten av huvudet ska ske tre dagar efter proceduren.

Pris för hårtransplantation

Hårtransplantationsbehandling är lång och dyr, men mycket effektiv och ger verkligen resultat. Priset beror på kliniken, desto bättre kliniken, desto högre kostnaden. Inte en gång erbjuder klinikerna möjlighet att sprida proceduren i avbetalningar.

När ingenting hjälper, tänk på hårtransplantation.

Alopezie – Haartransplantation

Wenn alle Methoden versagt haben, Tabletten, Scharlach, verschiedene wundervolle Präparate und Behandlungen, die die Blumenzwiebeln zum Arbeiten anregen, ist die einzige verbleibende Lösung die Haartransplantation. Verfahren der plastischen Chirurgie, bei dem Haarfollikel von den haarigen Körperregionen in kahle Bereiche übertragen werden.

Vor der Operation

Während der Konsultation vor der Transplantation überprüft der Arzt den Gesamtzustand des Patienten, um sich für eine Operation zu qualifizieren. Am häufigsten entscheiden sich Patienten für eine Transplantation für androgenetische Alopezie, durch Verletzungen verursachte Kahlheit, Narben nach einer Operation, Narben nach einer Infektion und Narben nach einer bestimmten Behandlung.

Kontraindikationen für den Eingriff:

 • Einnahme chronischer Arzneimittel,
 • Einnahme von Arzneimitteln zur Blutgerinnung;
 • Diabetesprobleme
 • Bluthochdruck

Haartransplantationsmethoden:

 • Haartransplantation mit der FUE-Methode (Follicular Units Extraction ), bei der einzelne Haarfollikel mit Hilfe eines Metallstempels präzise und richtig gesammelt werden und sich so winzige, mikroskopisch kleine Narben bilden, die nicht sichtbar sind. Der Vorgang ist langwierig und es besteht die Gefahr einer mechanischen Beschädigung des Transplantatmaterials.
 • Haartransplantationstechnik von S.A.F.E.R. (Suction Assisted Follicular Extraction and Re-implantation) – ist der obigen Methode sehr ähnlich, nur schneller und weniger riskant. Durch Absaugen bestimmter Haarfollikel und deren pneumatischen Transport werden bis zu 3 Stunden Zeit gespart und das Transplantationsmaterial geschont.
 • BHT (Body Hair Transplant) -Transplantationsmethode. Bei dieser Methode werden Haare für die Transplantation von anderen Körperteilen als dem Kopf entnommen. Dies ist eine gute Lösung für Männer, die viele Haare verloren haben, sodass die Chancen auf eine Transplantation sehr hoch sind. Haare und Haarfollikel werden aus den Bereichen der Brusthaut, des Kinns, der Beine oder der Achselhöhlen entnommen.
 • GHO-Haartransplantationstechnik, der Name stammt von einem bekannten Spezialisten (Dr. Gho aus den Niederlanden). Haarfollikel werden aus dem Hinterkopfbereich entnommen, natürlich müssen Sie zuerst die Haare an dieser Stelle kürzen. Für dieses Verfahren wird eine spezielle Mikronadel mit einem Durchmesser von ca. 0,60 mm verwendet, gefolgt von Mikroschnitten im Empfängerbereich mit einer speziellen Profilnadel. Diese Methode funktioniert gut bei lokaler Kahlheit in bestimmten Bereichen des Kopfes einschließlich. Der Nachteil ist die Langzeitbehandlung, der Vorteil ist, dass sie praktisch schmerzfrei ist.

Nach der Operation

In der ersten Woche legen wir alle Stimulanzien weg: (Zigaretten, Alkohol, Kaffee) Wir heben keine Gewichte und ermüden den Körper nicht bei intensiven Bewegungen (beim Sport) und setzen unseren Kopf nicht der Sonne aus. Wir halten diesen Zustand für bis zu 3 Wochen aufrecht. Das erste Waschen des Kopfes sollte 3 Tage nach dem Eingriff erfolgen.

Haartransplantationspreis

Eine Haartransplantation ist langwierig und teuer, aber sehr effektiv und führt wirklich zu Ergebnissen. Der Preis hängt von der Klinik ab. Je besser die Klinik, desto höher die Kosten. Nicht ein einziges Mal bieten die Kliniken die Möglichkeit, das Verfahren in Raten zu verbreiten.

Wenn nichts hilft, denken Sie an Haartransplantation.

Alopecia – Haartransplantatie

Wanneer alle methoden hebben gefaald, tabletten, scharlaken, verschillende prachtige preparaten en behandelingen die bollen stimuleren om te werken, is de enige oplossing die overblijft haartransplantatie. Plastische chirurgie procedure waarbij de haarzakjes worden overgebracht van de harige lichaamsdelen naar kalende gebieden.

Voor de operatie

Tijdens het pre-transplantatieconsult controleert de arts de algemene toestand van de patiënt om in aanmerking te komen voor een operatie. Meestal zijn mensen die beslissen om een ​​transplantatie te ondergaan patiënten met androgenetische alopecia, alopecia veroorzaakt door verwondingen, littekens na een operatie, littekens na infectie, littekens na specifieke behandeling.

Contra-indicaties voor de procedure:

 • inname van chronische medicijnen,
 • geneesmiddelen gebruiken voor bloedstolling,
 • diabetes problemen
 • hypertensie

Haartransplantatiemethoden:

 • Haartransplantatiebehandeling met de FUE-methode (Follicular Units Extraction), waarbij een nauwkeurige en juiste verzameling van individuele haarzakjes wordt betrokken met behulp van een metalen dobbelsteen, wat resulteert in kleine, microscopische littekens die niet zichtbaar zijn. Het proces van deze procedure is lang en vervelend en er bestaat een risico op mechanische schade aan het transplantatiemateriaal.
 • Haartransplantatietechniek door S.A.F.E.R. (Suction Assisted Follicular Extraction and Re-implantation) – lijkt erg op de bovenstaande methode, alleen sneller en minder riskant. Door specifieke haarzakjes en hun pneumatisch transport te stofzuigen, bespaart het tijd tot 3 uur en beschermt het het materiaal voor transplantatie.
 • BHT-transplantatiemethode (Body Hair Transplant). Met deze methode wordt haar voor transplantatie genomen van andere delen van het lichaam dan het hoofd. Dit is een goede oplossing voor mannen die veel haar hebben verloren, dus de kansen op een transplantatie zijn erg groot. Haar en haarzakjes worden genomen uit de delen van de borsthuid, kin, benen of oksels.
 • GHO-haartransplantatietechniek, de naam komt van een bekende specialist (Dr. Gho uit Nederland). Haarzakjes worden uit de occipitale regio genomen, natuurlijk moet u het haar op deze plaats eerst inkorten. Een speciale micronaald met een diameter van ongeveer 0,60 mm wordt voor deze procedure gebruikt, gevolgd door microsneden in het ontvangende gebied met behulp van een specifieke profielnaald. Deze methode werkt goed in lokale kaalheid in specifieke delen van het hoofd, inclusief. Het nadeel is de langdurige behandeling, terwijl het voordeel is dat het vrijwel pijnloos is.

Na de operatie

In de eerste week leggen we alle stimulerende middelen weg: (sigaretten, alcohol, koffie) We heffen geen gewichten en vermoeien het lichaam niet met intense bewegingen (sporten) en stellen ons hoofd niet bloot aan de zon. We behouden deze status maximaal 3 weken. De eerste wasbeurt van het hoofd moet 3 dagen na de procedure plaatsvinden.

Haartransplantatie prijs

Haartransplantatiebehandeling is lang en duur, maar zeer effectief en geeft echt resultaten. De prijs is afhankelijk van de kliniek, hoe beter de kliniek, hoe hoger de kosten. Niet eenmaal bieden de klinieken de mogelijkheid om de procedure in termijnen te verspreiden.

Als niets helpt, denk dan aan haartransplantatie.

Αλωπεκία – Μεταμόσχευση μαλλιών

Όταν έχουν αποτύχει όλες οι μέθοδοι, τα δισκία, οι κόκκοι, τα διάφορα υπέροχα παρασκευάσματα και οι θεραπείες που διεγείρουν τους βολβούς για να εργαστούν, η μόνη λύση που απομένει είναι η μεταμόσχευση μαλλιών. Διαδικασία πλαστικής χειρουργικής που περιλαμβάνει τη μεταφορά θυλάκων τριχών από τις τριχωτές περιοχές του σώματος σε περιοχές εξογκώσεως.

Πριν από την εγχείρηση

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης πριν από τη μεταμόσχευση, ο γιατρός επαληθεύει τη γενική κατάσταση του ασθενούς για να είναι κατάλληλη για χειρουργική επέμβαση. Τις περισσότερες φορές, οι άνθρωποι που αποφασίζουν να κάνουν μεταμόσχευση είναι ασθενείς με ανδρογενετική αλωπεκία, αλωπεκία που προκαλείται από τραυματισμούς, ουλές μετά τη χειρουργική επέμβαση, ουλές μετά τη μόλυνση, ουλές μετά από ειδική θεραπεία.

Αντενδείξεις για τη διαδικασία:

 • λήψη χρόνιων φαρμάκων,
 • λήψη φαρμάκων για την πήξη του αίματος,
 • προβλήματα διαβήτη
 • υπέρταση

Μέθοδοι μεταμόσχευσης τρίχας:

 • Θεραπεία μεταμόσχευσης τρίχας με τη μέθοδο FUE (Follicular units extraction), η οποία περιλαμβάνει την ακριβή και σωστή συλλογή μεμονωμένων τριχοθυλακίων με τη βοήθεια μεταλλικής διάτρησης και ως εκ τούτου σχηματίζονται μικροσκοπικές μικροσκοπικές ουλές που δεν μπορούν να παρατηρηθούν. Η διαδικασία αυτής της διαδικασίας είναι μακρά και κουραστική και υπάρχει κίνδυνος μηχανικής βλάβης στο υλικό μεταμόσχευσης.
 • Τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών από τον S.A.F.E.R. (Suction Assisted Follicular Extraction and Re-implantation) – είναι πολύ παρόμοια με την παραπάνω μέθοδο, μόνο ταχύτερη και λιγότερο επικίνδυνη. Με τη σκούπισή των συγκεκριμένων τριχοθυλακίων και την πνευματική μεταφορά τους, εξοικονομεί χρόνο έως και 3 ώρες και προστατεύει το υλικό για μεταμόσχευση.
 • Μέθοδος μεταμόσχευσης ΒΗΤ (Body Hair Transplant). Με αυτή τη μέθοδο, τα μαλλιά για μεταμόσχευση λαμβάνονται από μέρη του σώματος εκτός από το κεφάλι. Αυτή είναι μια καλή λύση για τους άνδρες που έχουν χάσει πολλά μαλλιά, έτσι οι πιθανότητες να πάρουν μια μεταμόσχευση είναι πολύ υψηλές. Τα θυλάκια τρίχας και τρίχας λαμβάνονται από τις περιοχές του δέρματος του στήθους, του πηγούνιου, των κάτω άκρων ή των μασχαλών.
 • Τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών GHO, το όνομα προέρχεται από γνωστό ειδικό (Δρ. Gho από την Ολλανδία). Τα θυλάκια τρίχας λαμβάνονται από την ινιακή περιοχή, φυσικά, πρέπει πρώτα να συντομεύσετε τα μαλλιά σε αυτό το μέρος. Για τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται ένα ειδικό φινίρισμα με διάμετρο περίπου 0,60 mm, ακολουθούμενο από μικροκοπές στην περιοχή του παραλήπτη χρησιμοποιώντας μια ειδική βελόνα προφίλ. Αυτή η μέθοδος λειτουργεί καλά στην τοπική φαλάκρα σε συγκεκριμένες περιοχές του κεφαλιού συμπεριλαμβανομένων. Το μειονέκτημα είναι η μακροχρόνια θεραπεία, ενώ το πλεονέκτημα είναι ότι είναι πρακτικά ανώδυνη.

Μετά το χειρουργείο

Την πρώτη εβδομάδα βγάζουμε όλα τα διεγερτικά: (τσιγάρα, αλκοόλ, καφές) Δεν σηκώνουμε τα βάρη και δεν κουράζουμε το σώμα με έντονες κινήσεις (παίζοντας αθλήματα) και μην εκθέτουμε τα κεφάλια μας στον ήλιο. Διατηρούμε αυτήν την κατάσταση για έως και 3 εβδομάδες. Το πρώτο πλύσιμο του κεφαλιού πρέπει να πραγματοποιηθεί 3 ημέρες μετά τη διαδικασία.

Τιμή μεταμόσχευσης μαλλιών

Η μεταμόσχευση μαλλιών είναι μεγάλη και δαπανηρή αλλά πολύ αποτελεσματική και δίνει πραγματικά αποτελέσματα. Η τιμή εξαρτάται από την κλινική, τόσο καλύτερη είναι η κλινική, τόσο υψηλότερο είναι το κόστος. Όχι μια φορά οι κλινικές προσφέρουν την ευκαιρία να κατανείμουν τη διαδικασία σε δόσεις.

Όταν τίποτα δεν βοηθά, σκεφτείτε τη μεταμόσχευση μαλλιών.

Alopécie – greffe de cheveux

Lorsque toutes les méthodes ont échoué, comprimés, écarlates, préparations et traitements merveilleux stimulant le fonctionnement des bulbes, il ne reste plus que la greffe de cheveux. Procédure de chirurgie plastique impliquant le transfert des follicules pileux des zones pileuses du corps vers les zones chauves.

Avant la chirurgie

Lors de la consultation pré-greffe, le médecin vérifie l’état général du patient pour pouvoir bénéficier de la chirurgie. Le plus souvent, les personnes qui décident de subir une greffe sont les patients présentant une alopécie androgénétique, une alopécie causée par une blessure, des cicatrices après une chirurgie, des cicatrices après une infection, des cicatrices après un traitement spécifique.

Contre-indications pour la procédure:

 • prendre des médicaments chroniques,
 • prendre des médicaments pour la coagulation du sang,
 • problèmes de diabète
 • l’hypertension

Méthodes de greffe de cheveux:

 • Traitement de greffe de cheveux avec la méthode FUE ( follicular units extraction ), qui implique la collecte précise et appropriée de follicules pileux individuels à l’aide d’un poinçon en métal, ce qui entraîne la formation de minuscules cicatrices microscopiques invisibles. Le processus de cette procédure est long et fastidieux et il existe un risque de dommages mécaniques au matériel de transplantation.
 • Technique de greffe de cheveux par S.A.F.E.R. (Suction Assisted Follicular Extraction and Re-implantation) – est très similaire à la méthode ci-dessus, mais plus rapide et moins risquée. En aspirant des follicules pileux spécifiques et leur transport pneumatique, vous gagnez du temps pouvant aller jusqu’à 3 heures et protégez le matériel pour la transplantation.
 • Méthode de greffe BHT (Body Hair Transplant). Avec cette méthode, les cheveux à greffer sont prélevés sur des parties du corps autres que la tête. C’est une bonne solution pour les hommes qui ont perdu beaucoup de cheveux, donc les chances d’obtenir une greffe sont très élevées. Les poils et les follicules pileux proviennent des régions de la peau de la poitrine, du menton, des jambes ou des aisselles.
 • Technique de greffe de cheveux GHO, le nom vient d’un spécialiste bien connu (Dr. Gho des Pays-Bas). Les follicules pileux proviennent de la région occipitale, bien sûr, vous devez d’abord raccourcir les cheveux à cet endroit. Une microaiguille spéciale d’un diamètre d’environ 0,60 mm est utilisée pour cette procédure, suivie de micro-incisions dans la zone du receveur à l’aide d’une aiguille à profil spécifique. Cette méthode fonctionne bien dans la calvitie locale dans des zones spécifiques de la tête, y compris. L’inconvénient est le traitement à long terme, tandis que l’avantage est qu’il est pratiquement indolore.

Après la chirurgie

Au cours de la première semaine, nous mettons de côté tous les stimulants: (cigarettes, alcool, café). Nous ne soulevons pas de poids, nous ne fatiguons pas le corps avec des mouvements intenses (nous faisons du sport) et nous n’exposons pas notre tête au soleil. Nous maintenons cette condition jusqu’à 3 semaines. Le premier lavage de la tête doit avoir lieu 3 jours après la procédure.

Prix ​​de la greffe de cheveux

Le traitement de greffe de cheveux est long et coûteux, mais très efficace et donne vraiment des résultats. Le prix dépend de la clinique, meilleure est la clinique, plus le coût est élevé. Pas une fois, les cliniques offrent l’opportunité d’étaler la procédure par tranches.

Quand rien n’aide, pensez à la greffe de cheveux.

Alopecia – Transplantace vlasů

Když všechny metody selhaly, tablety, šarlatové listy, různé úžasné přípravky a ošetření stimulující žárovky k práci, jediným řešením zůstává transplantace vlasů. Plastická chirurgie postup zahrnující přenos vlasových folikulů z chlupaté oblasti těla do plešatějících oblastí.

Před operací

Během předtransplantační konzultace lékař ověří celkový stav pacienta, aby byl způsobilý k operaci. Nejčastěji jsou lidé, kteří se rozhodnou pro transplantaci, pacienti s androgenetickou alopecí, alopecie způsobené zraněními, jizvami po operaci, jizvami po infekci, jizvami po specifické léčbě.

Kontraindikace pro postup:

 • užívání chronických léků,
 • užívání léků na srážení krve,
 • problémy s diabetem
 • hypertenze

Metody transplantace vlasů:

 • Metoda transplantace vlasů pomocí FUE ( Follicular units extraction ), která zahrnuje přesné a správné shromažďování jednotlivých vlasových folikulů pomocí kovové matrice, a v důsledku toho se vytvářejí drobné mikroskopické jizvy, které nelze vidět. Proces tohoto postupu je zdlouhavý a únavný a existuje riziko mechanického poškození materiálu po transplantaci.
 • Technika transplantace vlasů od S.A.F.E.R. (Suction Assisted Follicular Extraction and Re-implantation) – je velmi podobné výše uvedené metodě, pouze rychlejší a méně riskantní. Vysáváním specifických vlasových folikulů a jejich pneumatickým transportem šetří čas až 3 hodiny a chrání materiál pro transplantaci.
 • Metoda transplantace BHT (Body Hair Transplant). U této metody se vlasy k transplantaci odebírají z jiných částí těla než z hlavy. Toto je dobré řešení pro muže, kteří ztratili hodně vlasů, takže šance na transplantaci jsou velmi vysoké. Vlasy a vlasové folikuly se odebírají z oblastí kůže na hrudi, bradě, nohou nebo podpaží.
 • Technika transplantace vlasů GHO, název pochází od známého specialisty (Dr. Gho z Nizozemska). Vlasové folikuly jsou odebírány z týlní oblasti, samozřejmě musíte nejprve vlasy zkrátit na tomto místě. Pro tento postup se používá speciální mikrojehlička o průměru asi 0,60 mm, následovaná mikrořezy v oblasti příjemce pomocí specifické profilové jehly. Tato metoda funguje dobře v místní plešatosti v určitých oblastech hlavy včetně. Nevýhodou je dlouhodobá léčba, zatímco výhodou je, že je prakticky bezbolestná.

Po operaci

V prvním týdnu jsme odložili všechny stimulanty: (cigarety, alkohol, káva) Nezvedáme závaží a nenamáháme tělo intenzivními pohyby (sportováním) a nevystavujeme hlavy slunci. Tento stav udržujeme až 3 týdny. První mytí hlavy by mělo proběhnout 3 dny po zákroku.

Cena transplantace vlasů

Transplantace vlasů je dlouhá a nákladná, ale velmi účinná a skutečně poskytuje výsledky. Cena závisí na klinice, čím lepší klinika, tím vyšší je cena. Kliniky nenabízejí příležitost rozšířit postup ve splátkách

Když nic nepomůže, přemýšlejte o transplantaci vlasů.

Алопеция – трансплантация на коса

Когато всички методи са се провалили, таблетки, скарлатини, различни прекрасни препарати и лечение, стимулиращи работата на луковиците, единственото решение, което остава, е трансплантацията на коса. Процедура на пластичната хирургия, включваща пренасяне на космените фоликули от космените участъци на тялото в оплешивяващи зони.

Преди операцията

По време на консултацията преди трансплантация, лекарят проверява общото състояние на пациента, за да може да се извърши операция. Най-често хората, решили да направят трансплантация, са пациенти с андрогенетична алопеция, алопеция, причинена от наранявания, белези след операция, белези след инфекция, белези след специфично лечение.

Противопоказания за процедурата:

 • приемане на хронични лекарства,
 • приемане на лекарства за кръвосъсирване,
 • проблеми с диабета
 • хипертония

Методи за трансплантация на коса:

 • Лечение на трансплантация на коса чрез FUE ( follicular units extraction), което включва точното и правилно събиране на отделни космени фоликули с помощта на метална резачка, което води до малки, микроскопични белези, които не могат да се видят. Процесът на тази процедура е дълъг и досаден и съществува риск от механични повреди на материала за трансплантация.
 • Техника за трансплантация на коса от S.A.F.E.R. (Suction Assisted Follicular Extraction and Re-implantation) – е много подобен на горния метод, само по-бърз и по-малко рисков. Чрез вакуумиране на специфични космени фоликули и техния пневматичен транспорт, спестява време до 3 часа и защитава материала за трансплантация.
 • Метод за трансплантация на BHT (Body Hair Transplant). С този метод косата за трансплантация се взема от други части на тялото, различни от главата. Това е добро решение за мъже, които са загубили много коса, така че шансовете за получаване на трансплантация са много високи. Косата и космените фоликули се вземат от зоните на кожата на гърдите, брадичката, краката или подмишниците.
 • Техника за трансплантация на коса GHO, името идва от известен специалист (д-р Gho от Холандия). Космените фоликули са взети от тилната област, разбира се, първо трябва да съкратите косата на това място. За тази процедура се използва специална микроигла с диаметър около 0,60 мм, последвана от микроразрез в областта на получателя с помощта на специфична профилна игла. Този метод работи добре при местна плешивост в определени области на главата, включително. Недостатъкът е продължителното лечение, докато предимството е, че на практика е безболезнено.

След операцията

През първата седмица ние отхвърляме всички стимуланти: (цигари, алкохол, кафе) Не вдигаме тежести и не уморяваме тялото с интензивни движения (спортуване) и не излагаме главите си на слънце. Поддържаме този статус до 3 седмици. Първото измиване на главата трябва да се извърши 3 дни след процедурата.

Цена за трансплантация на коса

Лечението за трансплантация на коса е дълго и скъпо, но много ефективно и наистина дава резултати. Цената зависи от клиниката, колкото по-добра е клиниката, толкова по-високи са разходите. Не веднъж клиниките предлагат възможност за разпространение на процедурата на части.

Когато нищо не помогне, помислете за трансплантация на коса.

Łysienie – Przeszczep Włosów

Kiedy wszystkie metody zawiodły, tabletki, wcierki, różne cudowne preparaty oraz zabiegi pobudzające cebulki do pracy, rozwiązanie zostaje tylko jedno – Przeszczep włosów. Zabieg chirurgii plastycznej polegający na przeniesieniu mieszków włosowych z owłosionych rejonów ciała na obszary łysiejące.

Przed Zabiegiem

Podczas konsultacji przed zabiegiem przeszczepu, lekarz weryfikuje ogólny stan pacjenta po to, aby zakwalifikować go do zabiegu. Najczęściej osobami decydującymi się na zabieg przeszczepu są pacjenci z łysieniem androgenowym, wyłysieniem spowodowanym przez urazy, bliznami po operacji, bliznami po infekcji, bliznami po określonym leczeniu. 

Przeciwwskazania do zabiegu:

– przyjmowanie przewlekłych leków, 

– przyjmowanie leków na krzepliwość krwi,

– problemy z cukrzycą,

– nadciśnienie tętnicze

Metody przeszczepu włosów:

– Zabieg przeszczepu włosów metodą FUE (ang. follicular units extraction), która polega na dokładnym i odpowiednim pobieraniu pojedynczych mieszków włosowych z pomocą metalowej sztancy, a wskutek tego powstają malutkie, mikroskopijne blizny, których nie sposób dostrzec. Proces tego zabiegu jest długi i żmudny oraz istnieje ryzyko mechanicznego uszkodzenia materiału do przeszczepu.

– Technika przeszczepu włosów metodą S.A.F.E.R. (ang. Suction Assisted Follicular Extraction and Re-implantation)- jest bardzo podobna do powyższej metody, tylko szybsza i mniej ryzykowna. Przez pobieranie podciśnieniowe konkretnych mieszków włosowych i ich pneumatycznego transportu, sprzyja oszczędności czasu nawet do 3 godzin i ochronie materiału do przeszczepu. 

– Metoda przeszczepu BHT (ang. Body Hair Transplant). W przypadku tej metody włosy do przeszczepu są pobierane z innych części ciała niż głowa. To dobre rozwiązanie dla mężczyzn, który stracili bardzo dużo włosów, szanse więc na przyjęcie się przeszczepu są bardzo duże. Owłosienie wraz z mieszkami włosowymi pobierane jest z obszarów: skóry klatki piersiowej, brody, nóg lub pach. 

– Technika przeszczepu włosów GHO, nazwa pochodzi od znanego specjalisty (doktorowi Gho pochodzący z Holandii). Mieszki włosowe są pobierane z okolicy potylicznej, oczywiście najpierw należy skrócić włosy w tym miejscu. Do tego zabiegu wykorzystuje się specjalną mikroigłe o średnicy około 0,60 mm i następnie za pomocą igły o określonym profilu wykonuje się mikronacięcia w okolicy biorczej. Metoda ta sprawdza się w miejscowym wyłysieniu na konkretnych obszarach głowy w tym. Wadą jest długotrwały zabieg, natomiast zaletą, że jest on praktycznie bezbolesny. 

Po zabiegu

W pierwszym tygodniu odstawiamy wszystkie używki: (papierosy, alkohol, kawę) Nie podnosimy ciężarów i nie męczymy organizmu intensywnymi ruchami (uprawianie sportu) oraz nie wystawiamy głowy na słońce. Taki stan utrzymujemy do 3 tygodni. Pierwsze mycie głowy powinno nastąpić po 3 dniach od zabiegu.

Cena przeszczepu włosów

Zabieg przeszczepu włosów jest długotrwały i kosztowny, ale bardzo skuteczny i naprawdę daje efekty. Cena przeszczepu to granica od 1500 do 10 000 zł. Nie raz kliniki oferują możliwość rozłożenia zabiegu na raty. 

Gdy nic nie pomaga, zastanów się nad przeszczepem włosów.